Nominacje

1. 1. Wnioski o przyznanie statuetek w kategoriach: PRZYJACIEL SZKOŁY, WYJĄTKOWY RODZIC, OSOBOWOŚĆ SZKOLNA, SUPER! ABSOLWENT mogą składać:

a) nauczyciele i pracownicy szkoły,

b) rodzice obecnych i byłych uczniów,

c) Samorząd Uczniowski.

2. Wnioski w sprawie przyznawania statuetek należy składać najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem gali/ uroczystej akademii.

3. Wniosek w sprawie przyznania statuetek powinien zawierać:

a) dane osobowe kandydata,

b) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności kandydata,

c) uzasadnienie wniosku zawierające wskazania wyróżnionego charakteru działalności lub osiągnięć i ich znaczenie dla szkoły,

d) podpis wnioskodawcy,

e) wzór wniosku znajduje się w zakładce HENRYKI/DOKUMENTY.

4. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich
usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

a) złożenia po terminie,

b) cofnięcia przez wnioskodawcę,

c) rezygnacji kandydata,

d) braków formalnych, jeśli nie usunięto ich w terminie.

6. Wybór laureata w kategorii BELFER ROKU następuje w drodze głosowania (patrz: zakładka KAPITUŁA).

7. Decyzję o przyznaniu statuetki w kategorii SUPER! HENRYK podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Kapitułą Konkursu:

a) kandydat jest wybierany przez Kapitułę,

b) dopuszcza się nieprzyznanie statuetki lub przyznanie jej więcej niż jednemu kandydatowi.

Skip to content