Kategorie

1. PRZYJACIEL SZKOŁY

Statuetkę w kategorii PRZYJACIEL SZKOŁY może otrzymać osoba lub instytucja, która:

a) bezinteresownie pracuje na rzecz szkoły i pomaga w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych,

b) znacznie pomaga materialnie i finansowo szkole oraz uczniom,

c) publicznie wspiera i popularyzuje działania szkoły, wpływając na jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym

2. OSOBOWOŚĆ SZKOLNA

Statuetkę w kategorii OSOBOWOŚĆ SZKOLNA może otrzymać uczeń uczęszczający w danym roku szkolnym do Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza, który:

a) jest kreatywny,

b) aktywnie uczestniczy w pracach szkoły lub środowiska lokalnego,

c) wykazuje niezwykłe zainteresowania,

d) szanuje tradycje szkolne i narodowe,

e) dba o honor swój i szkoły,

f) jest rzetelny i odpowiedzialny,

g) prezentuje wysoką kulturę osobistą,

h) jest wrażliwy na potrzeby innych,

i) jest koleżeński,

j) jest uczciwy (wobec siebie i innych),

k) jest tolerancyjny,

l) pracuje nad wykształceniem u siebie pozytywnych cech,

m) posiada nienaganną opinię w środowisku szkolnym.

3. WYJĄTKOWY RODZIC

Statuetkę w kategorii WYJĄTKOWY RODZIC może otrzymać rodzic obecnych lub byłych uczniów, który:

a) aktywnie uczestniczy (uczestniczył) w pracach Rady Rodziców,

b) współpracuje (współpracował) z dyrekcją szkoły, poświęcając swój czas,

c) podejmując decyzje, kieruje się (kierował się) dobrem szkoły i przyczynia się (przyczynił się) do jej dobrego funkcjonowania i rozwoju.

4. BELFER ROKU

Statuetkę w kategorii BELFER ROKU może otrzymać nauczyciel będący członkiem Rady Pedagogicznej w aktualnym roku szkolnym, który:

a) twórczo rozwija zainteresowania uczniów,

b) pomaga swym podopiecznym zdobywać tytuły finalistów i laureatów olimpiad, konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych,

c) angażuje się w wychowanie młodzieży,

d) jest darzony powszechnym szacunkiem,

e) jest autorytetem dla młodzieży.

5. SUPER! ABSOLWENT

Statuetkę w kategorii SUPER ABSOLWENT może otrzymać uczeń, który uzyskał świadectwo ukończenia Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza i:

a) aktywnie działa (działał) na rzecz szkoły,

b) promuje szkołę poprzez działalność w wybranej dziedzinie np. nauce, kulturze, sztuce, sporcie lub działalności społecznej,

c) godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym,

d) posiada nienaganną opinię w środowisku.

NAGRODA SPECJALNA

SUPER! HENRYK

Statuetka w kategorii SUPER! HENRYK jest wyrazem szczególnej wdzięczności za wsparcie finansowe, rzeczowe lub pracę na rzecz szkoły i może ją otrzymać osoba, firma lub instytucja, która:

a) jest szczególnie zasłużona dla szkoły,

b) dzięki swojemu wieloletniemu zaangażowaniu i pracy znacząco wpłynęła na pozytywny wizerunek szkoły,

c) swoją aktywnością i zaangażowaniem służy/służyła rozwojowi placówki,

d) przyczyniła się do uzyskania znaczącej pomocy szkole,

e) aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły.

Skip to content